Kategóriák

Nagycsaládos:

Legalábbkételtartotttestvérevan, vagyhárom gyermeke;vagylegalábbkétkiskorúgyermek gyámja. Ebben a kategóriában az a testvér számít munkanélkülinek, aki nem részesül munkanélküli ellátásban vagy segélyben, de regisztrált munkanélküli.

Igazolástípusok: kiskorú testvér: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat; tanuló testvér esetén iskolalátogatási igazolás/hallgatói jogviszony igazolás (csak nappali tagozatos testvér számít), munkanélküli testvérről a munkaügyi központ igazolása, vagy a testvér közjegyző által hitelesített nyilatkozata és önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről); Fontos: Ebben a kategóriában az a testvér számít munkanélkülinek, aki nem részesül munkanélküli ellátásban vagy segélyben, de regisztrált munkanélküli.

 

Árva vagy tartósan nevelésbe vett hallgató:

(csak 25 éves korig)

Árvának minősül az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője elhunyt.

 

Igazolástípusok: halotti anyakönyvi kivonatok, az árvaellátás összegéről szóló igazolás, vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét, tartós nevelésbe vételről, vagy a tartós nevelésbe vétel megszüntetéséről szóló határozat, vagy gyámügyi igazolás.

 

Családfenntartó:

Akinek gyermeke van, vagy gyermeket vár a felesége/élettársa.

Igazolástípusok: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről.

 

Halmozottan hátrányos helyzetű:

(csak 25 éves korig)

Aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült és a törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek.

Igazolástípusok: rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a védelembe vétel tényéről, és a szülő (eltartó) két tanú által hitelesített nyilatkozata, hogy tanulmányaikat legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be.

 

Fogyatékkal élő, rokkant vagy közeli hozzátartozója miatt ápolási díjra jogosult hallgató:

Az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.

 

Igazolástípusok: a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes főorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása. Rokkantnyugdíjas határozat (a legalább III. csoportba tartozó, azaz 67 %-os rokkantság esetén), két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény vagy nyugdíjas igazolvány, ápolási díj megállapításáról szóló határozat.

 

Hátrányos helyzetű:

(csak 25 éves korig)

Hátrányos helyzetű hallgatónak minősül az a 25. életévét be nem töltött hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt.

 

Igazolástípusok: rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat, vagy a jegyző igazolása a (korábbi tanulmányok alatti) védelembe vétel tényéről.

 

Félárva:

(csak 25 éves korig)

Egyik szülője elhunyt, csak 25éves korig számít jogilag félárvának.

Igazolástípusok: halotti anyakönyvi kivonat, az árvaellátás összegéről szóló igazolás, vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét.

 

Gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg:

Az a hallgató, aki nagykorúságát megelőzően gyámság alatt állt, és gyámsága a nagykorúvá válás miatt szűnt meg.

Igazolástípusok: a gyámság megszűntetéséről szóló jegyzői igazolás, vagy a gyámság/ átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló (gyámügyi) határozat.