Pályázat külföldi tanulmányok támogatásához (EGT)

Pályázat külföldi tanulmányok támogatásához (EGT)

 

 

 

Pályázhat minden állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgató, aki valamely Európai Gazdasági Térségi (továbbiakban: EGT) állam részképzésében vesz részt, és külföldi tanulmányai beleszámíthatók az Egyetem képzésébe. (A pályázat előfeltétele az alapképzésben részt vevő hallgatóknak, hogy 108 kreditet teljesíteni kell.)

EGT tagjai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein.

Az a hallgató jogosult a támogatásra, aki az Egyetem hozzájárulásával kezdte meg külföldi tanulmányait.

Minden félévben egyszer igényelhető a támogatás.

Aki pályázik rendszeres szociális támogatásra, annak nem kell az igazolásokat 2 példányban beadni!

Az ösztöndíj folyósításáról a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazást követő 15 napon belül gondoskodik az Egyetem. A sikeresen pályázók egyszeri kifizetéssel részesülnek a támogatásban. A pályázás feltétele a pályázó nevén szereplő, bármely magyarországi banknál nyitott bankszámla, valamint a bankszámla számának leadása a beiratkozáskor. A számlaszám hiányzása esetén a Diákjóléti Bizottság a pályázatot csak a számlaszám beérkezése után bírálja el.

Sikertelen résztanulmányok esetén a támogatás felét köteles a hallgató visszafizetni.

Pályázni a pályázatkezelőben lehet, a szükséges igazolásokat a HÖK Irodába kell eljuttatni személyesen, postai úton, e-mailben vagy faxon. A pályázatokat pontrendszer segítségével bírálja el a Diákjóléti Bizottság.

A pályázat elutasításra kerül, ha a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz és/vagy ha hiányoznak, illetve nem megfelelő igazolások vannak hozzá beadva.

A Diákjóléti Bizottság eredményhirdetése után 8 munkanapon belül van lehetőség fellebbezni a pályázatkezelőben, a Bizottság döntését követően nincs mód további fellebbezésre.

Szükséges igazolások:

Ajánlás a főtárgytanártól és tanszékvezetőtől.

Erasmus pályázat összegéről szóló igazolás.

Egyéb (ezt a külföldi utazást támogató) pályázat(ok) összegéről szóló igazolás(ok).

Hallgatói jogviszony igazolás a fogadóintézménytől.

Kreditigazolás – az index kreditösszesítő oldalának fénymásolata.

Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről - minden hallgatónak ki kell kérni az állandó lakcím közelében lévő önkormányzat Lakcím-, Nyilvántartási-, Népszámlálási- vagy Okmányirodai osztályokról. Ez igazolja, hogy a hallgató tényleg azokkal a családtagokkal él egy háztartásban, akiket beírt a pályázatába. Ha az igazoláson feltüntetett adatok már nem élnek, abban az esetben el kell menni a Közjegyzőhöz. (lásd lent)

Közjegyzői igazolást - ha a család nem az önkormányzati papír szerinti családtagjaival együtt vagy nem azonos lakhelyen él. Ebben az esetben be kell menni az Önkormányzatba a közjegyzőhöz/ körjegyzőhöz és nyilatkozatot kell tenni az együttlakásról, vagy az ott nem lakókról, vagy a külön háztartásról stb. (A közjegyző azt a tényt igazolja, hogy előtte tették a nyilatkozatot büntetőjogi felelősségük tudatában. Ezért általában fizetni kell!)

Nagycsaládos - legalábbkételtartotttestvérevan, vagyhárom gyermeke;vagylegalábbkétkiskorúgyermek gyámja. Ebben a kategóriában az a testvér számít munkanélkülinek, aki nem részesül munkanélküli ellátásban vagy segélyben, de regisztrált munkanélküli.

Árva – Árvának minősül az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

Félárva – egyik szülője elhunyt, csak 25 éves korig számít jogilag félárvának.

Családfenntartó – akinek gyermeke, vagy gyermeket vár a felesége/élettársa.

Halmozottan hátrányos helyzetű - aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült és a törvényes felügyeletét ellátó szülő (eltartó) legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek.

Hátrányos helyzetű - Hátrányos helyzetű hallgatónak minősül az a 25. életévét be nem töltött hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei vagy szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt.

Gyámsága nagykorúságmiatt szűntmeg- Az a hallgató, aki nagykorúságát megelőzően gyámság alatt állt, és gyámsága a nagykorúvá válás miatt szűnt meg.

Fogyatékkal élő, rokkant vagy közeli hozzátartozója miatt ápolási díjra jogosult hallgató - az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.Pontrendszer PDF

 

Belépés a pályázatkezelőbe 

 

 

Pályázatok beadási ideje:  

(2019. szeptember 2- 2020. május 20.)